PARTNERSKÁ SMLOUVA

podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
____________________________________________________________

 • I. Smluvní strany
  1. Partner
  2. ITICA s.r.o., se sídlem Třebíč, Nad Zámkem 1072, PSČ67401, IČ: 29233852, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložka 67252, e-mail:bohuslav.zadrazil@educoo.cz (dál jen „Provozovatel“), zastoupená Pavlem Daňkem
 • II.Předmět smlouvy
  1. Provozovatel je společností, která provozuje vzdělávací agenturu Educoo, a to zejména prostřednictvím webových stránek www.educoo.cz.
  2. Partner je osobou, která je odborně způsobilá a oprávněná nabízet a poskytovat třetím osobám vzdělávací kurzy vrůzných oborech.
  3. Smluvní strany mají zájem na vzájemné spolupráci, která bude spočívat zejména v tom, že Partner bude prostřednictvím Provozovatele a jeho aplikace nabízet vzdělávací kurzy třetím osobám a bude za to hradit Provozovateli dohodnutou odměnu.
  4. Smluvní strany se dohodly, že součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky, se kterými se smluvní strany před podpisem této smlouvy seznámily, se kterými souhlasí a kterými jsou vplném rozsahu vázány. Obchodní podmínky jsou přístupné na webových stránkách www.educoo.cz. Odchylná ujednání vtéto smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost. Smluvní strany se dohodly, že Provozovatel může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit. Změna obchodních podmínek nabude účinnosti jeden měsíc poté, co byla změna oznámena Partnerovi. Pokud Partner nebude se změnou obchodních podmínek souhlasit, oznámí to ve lhůtě jednoho měsíce po oznámení změny Provozovateli. Provozovatel je vtakovém případě oprávněn tuto smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou vtrvání jednoho měsíce.
 • III. Práva a povinnosti smluvních stran
  1. Partner je povinen zajistit si pro poskytování vzdělávacích kurzů všechna potřebná oprávnění, pomůcky a zařízení, pracovat samostatně a nést plnou odpovědnost související s jeho činností.
  2. Partner bere na vědomí, že prostřednictvím Provozovatele a jeho aplikace mohou nabízet vzdělávací kurzy i další poskytovatelé, partneři nebo prodejci vzdělávacích kurzů.
  3. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se vztahuje pouze na vzdělávací kurzy, které budou Partnerem zveřejněny na webových stránkách www.educoo.cz po uzavření této smlouvy. Partner se zavazuje, že nebude vzdělávací kurzy zveřejněné na webových stránkách www.educoo.cz jakkoli kopírovat nebo duplikovat. Partner bere na vědomí, že poptávky třetích osob adresované Partnerovi prostřednictvím Provozovatele a jeho softwaru nemusí být Provozovatelem jakkoli filtrovány nebo korigovány.
  4. Poptávky třetích osob učiněné prostřednictvím Provozovatele a jeho softwaru nemohoubýt použity jiným partnerem než tím, na jehož nabídku vzdělávacích kurzů reagují, ledaže o to výslovně písemně dotčený partner požádá (např. z důvodu aktuálně chybějící kapacity).
  5. Partner není oprávněn zavazovat Provozovatele kjakémukoliv peněžitému plnění ajakékoli peněžité plnění pro Provozovatele přebírat nebo vyplácet. Činit právní jednání jménem Provozovatele je Partner oprávněn jen na základě zvláštní samostatné písemné plné moci vystavené ze strany Provozovatele.
  6. Partner je povinen postupovat s odbornou péčí, podle pokynů Provozovatele pro danou činnost a v souladu se zájmy Provozovatele. Od pokynů Provozovatele se Partner nesmí odchýlit. Partner je povinen Provozovateli písemně oznámit veškeré skutečnosti, které se dozvěděl při zařizování záležitostí a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Provozovatele.
  7. Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si poskytly při jednání o uzavření této smlouvy, obsah této smlouvy a informace, které vzniknou, resp. budou zpřístupněny po dobu trvání této smlouvy (např. o obchodních partnerech, o připravovaných kurzech, projektech, plánech, studiích, záměrech, o hospodaření obchodních partnerů, o jakýchkoli připravovaných a uzavřených smlouvách a jejich podmínkách, atd.), jsou ve vztahuk Partnerovi důvěrné, a to i v případě, budou-li takové informace získány Partnerem. Partner se zavazuje zachovávat o všech těchto informacích mlčenlivost, zejména tyto informace nezpřístupnit třetí osobě, a to po dobu trvání této smlouvy i po jejím skončení. Partner se zavazuje nevyužít žádnou takovou informaci ve svůj prospěch ani ve prospěch třetí osoby, a to po dobu trvání této smlouvy ani po jejím skončení.
  8. Poruší-li Partner kteroukoliv svoji povinnost stanovenou touto smlouvou, nebo obecnězávaznými právními předpisy, nebo ohrozí-li nebo poškodí-li prokazatelně Partner při výkonu činnosti podle této smlouvy Provozovatele, jeho klienty či potenciální klienty nebo dobré jméno Provozovatele, je Partner povinen nahradit Provozovateli způsobenou škodu v plné výši. Využije-li Partner obchodní informace poskytnuté Provozovatelem k soutěžní činnosti vůči Provozovateli, a to jak vlastním jménem na svůj účet či vlastním jménem na cizí účet či cizím jménem na cizí účet (tedy ani osobně, ani jako orgán, člen orgánu nebo zmocněnec jiné osoby), zavazuje se Partner zaplatit k rukám Provozovatele smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení splatnou do 10 dnů po doručení výzvy k zaplacení.
  9. Partner se zavazuje zaplatit Provozovateli odměnu za poskytnuté zprostředkovatelské služby ve výši uvedené v obchodních podmínkách bankovním převodem na bankovní účet Provozovatele uvedený v příslušné faktuře nejpozději do 10 dnů po vydání faktury. Faktura může stanovit pozdější datum splatnosti. Pro případ prodlení Partnera s řádným a včasným uhrazením odměny nebo kterékoli její části, nebo pro případ prodlení Partnera s jakoukoli jinou úhradou podle smlouvy a v souvislosti s ní, zavazuje se Partner uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Provozovatel je oprávněn zastavit poskytování jakýchkoli služeb Partnerovi v případě, kdy je Partner v prodlení se zaplacením odměny.
 • IV. Skončení smlouvy
  1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
  2. Tato smlouva zaniká písemnou dohodou stran ke smluvenému dni nebo písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany s tím, že účinnost výpovědi, což zároveň znamená zánik této smlouvy, nastává jeden měsíc po doručení výpovědi druhé smluvní straně,
  3. V případě ukončení této smlouvy zůstává právo Provozovatele na úhradu odměny za období do ukončení smlouvy zachováno.
 • V. Závěrečná ustanovení
  1. Smluvní strany prohlašují, že jsou svéprávné a že jim nic z právního ani z jiného hlediska nebrání uzavřít tuto smlouvu.
  2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná, přičemž na místo neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících danou otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru neplatného, resp. neúčinného ustanovení.
  3. Právní režim této smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Věci v této smlouvě neupravené se řídí občanským zákoníkem.
  4. Pro posouzení, zda jakákoli platba podle této smlouvy byla provedena včas, je rozhodující okamžik připsání peněžních prostředků na bankovní účet oprávněné osoby. Všechny platby a poplatky uvedené v této smlouvě jsou uvedeny bez DPH, a jestliže bude oprávněná osoba v rozhodném okamžiku plátcem DPH, předmětná platba bude navýšena o příslušnou sazbu DPH, bude-li to vsouladu správními předpisy, nebo pokud se tak Provozovatel rozhodne (pokud právní přepisy takovou volbu umožňují).
  5. Veškeré spory plynoucí ztéto smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní (včetně otázek platnosti a účinnosti této smlouvy) se strany pokusí v dobré víře vyřešit smírnou cestou.
  6. Veškerá korespondence, návrhy, výzvy, a jiné dokumenty a informace, které se vztahují k této smlouvě, se budou doručovat druhé smluvní straně osobně, poštou, kurýrem, e-mailem, popř. faxem na kontaktní adresy uvedené ve smlouvě nebo sdělené druhé smluvní straně.
  7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a že jejich právo disponovat svým majetkem není z hlediska této smlouvy ničím omezeno. Dále potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly. Na důkaz shody ve formě i obsahu této smlouvy partner na stránkách www.educoo.cz potvrdil registrací.